Wykłady: wybór tematu

Zagadnienia, obszary badawcze:

 1. Psychomotoryczne wspieranie rozwoju na podstawie doświadczeń pracy
  z ciałem i duchem dotkniętym starczym otępieniem.
 2. Psychomotoryka w geragogice.
 3. Terapia zajęciowa w andragogice specjalnej i geriatrii.
 4. Terapia zajęciowa z psychomotoryką.
 5. Gerontopsychomotoryka jako forma towarzyszenia i/lub wspierania osób starszych.
 6. Od racji do relacji w opiece długoterminowej.
 7. Osoba nie starzeje się.
 8. Holistyczne wspieranie rozwoju zorientowane na ruch.
 9. Nauczyciel w przestrzeni uczenia się.
 10. Ruch jako forma oddziaływania terapeutycznego.